Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

nedílná součást obchodních podmínek

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodejce a které je vlastnictvím kupujícího.

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodejce a které je vlastnictvím spotřebitele.
 2. Pokud je kupující spotřebitelem (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka trvající 24 měsíců (pokud není u zboží uvedeno jinak) a postupuje se v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, občanským zákoníkem a těmito reklamačními podmínkami. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok – na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží kupující přebírá osobně.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  • k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  • nepřiměřeným zacházením s výrobkem, způsobem odlišným od návodu k používání,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží podle návodu,
  • zanedbáním péče a údržby o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatížením,
  • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci,  vadu vzniklou po době minimální trvanlivosti nebo době spotřeby, která může být omezena na kratší čas. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo podobná doba je uvedena na zboží, pokud takové označení zboží podléhá.
 8. Reklamované zboží je potřeba zaslat na naši adresu uvedenou níže (nikoliv však na dobírku) nebo osobně přinést na kontaktní adresu. Zboží je potřeba vhodně zabalit, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození, a doporučujeme zaslání doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je potřeba připojit kopii dokladu o koupi (faktury) a popis vady – nejlépe však vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi. Reklamaci je potřeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (nikoliv formou e-mailu).
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů od dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je potřeba složité technické zhodnocení zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů od dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatnění reklamace:
  • Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,
  • kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou neúměrné náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,
  • prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nepřináší závažné potíže,
  • pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a brání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případě, že sice jde o odstranitelné vady, ale kupující nemůže kvůli opakovanému výskytu vady po opravě nebo kvůli většímu počtu vad věc řádně užívat,
  • pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 12. Reklamace se považuje za vyřízenou, pokud se reklamační řízení uzavře odevzdáním reklamovaného zboží (jeho výměnou, opravou), vrácením kupní ceny zboží, poskytnutím priměřené slevy nebo odůvodněným zamítnutím. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě.
 13. Nepoškození zboží, resp. neporušení obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je potřeba zkontrolovat při přebírání zboží, neboť se zboží při přepravě může poškodit. Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.
 14. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění kupujícího.
 15. Adresa pro vrácení zboží: SH Stores s.r.o. so sídlem Študentská 1660/9, 960 01 Zvolen IČO: 52281892,
  DIČ: 2120964307, IČ DPH: SK2120964307, info@shox.sk