Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

ČLÁNEK I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetových stránek (e-shopu) je SH Stores s.r.o. so sídlem Študentská 1660/9, 960 01 Zvolen IČO: 52281892,
  DIČ: 2120964307, IČ DPH: SK2120964307
 2. Prodávajícím je SH Stores s.r.o. so sídlem Študentská 1660/9, 960 01 Zvolen IČO: 52281892,
  DIČ: 2120964307, IČ DPH: SK2120964307.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.shox.sk je SH Stores s.r.o. so sídlem Študentská 1660/9, 960 01 Zvolen IČO: 52281892,
  DIČ: 2120964307, IČ DPH: SK2120964307.
 4. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v partnerských e-shopech MALL Group a porovnávači HEUREKA je SH Stores s.r.o., Študentská 9, 96001 Zvolen.
 5. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb., se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 6. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
 7. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a ta není nulová).
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 9. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti, se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.
 10. Žádost o rezervaci představuje právně nezávazné a časově omezené vyhrazení si určitého dostupného zboží (tj. který je „skladem“) z aktuální nabídky prodávajícího zveřejněné na stránkách jeho e-shopu, s možností převzetí a platby výlučně osobně na výdejním místě, při kterém nedochází k objednávce a kupující se tím ani jinak nezavazuje koupit si nebo převzít rezervované zboží a to v případě, že jako způsob dopravy zvolí „osobně na prodejně - rezervace zboží“. Žádost o rezervaci lze provést i opakovaně. Prodávající bezúplatně a po omezenou dobu takto rezervované zboží pro kupujícího na výdejním místě podrží bez toho, aby žádost o rezervaci akceptoval (nedochází tak ke sjednávání, ani k uzavření obchodu), čím kupujícímu poskytuje možnost zvážit koupi rezervovaného zboží. Kupující je oprávněn žádost o rezervaci kdykoli zrušit. Prodávající je oprávněn žádost o rezervaci zrušit, pokud není schopen zabezpečit nebo podržet na výdejním místě kupujícímu rezervované zboží. K zániku rezervace dochází automaticky, uplynutím doby rezervace. Celý obchod (včetně vykonání právně závazného návrhu na koupi rezervovaného zboží kupujícím, jeho akceptace prodávajícím, zaplacení a převzetí rezervovaného zboží) se uskutečňuje výlučně osobně, na výdejním místě (v tzv. „kamenné prodejně“). Na obchod, který byl podkladem žádosti o rezervaci, se tyto obchodní podmínky nevztahují, neboť ten se uskutečňuje osobně na výdejním místě.

ČLÁNEK II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v okamžiku provedení nákupu.
 3. Ceny nabízeného sortimentu v e-shopu mohou být odlišné od cen sortimentu na prodejním místě prodávajícího.

ČLÁNEK III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je nutné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se po jej odeslání stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodejcem.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generován a odeslán informační e-mail o tom, že prodejci byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.
 4. V případě, že je kupující vyzván k úhradě zálohy nebo zálohové platby nebo si zvolí platbu převodem na účet, tedy jakýkoliv jiný způsob platby, při kterém poukazuje peněžní prostředky před dodáním zboží nebo poskytnutím služby, je povinen tuto platbu uskutečnit v lhůtách stanovených dodavatelem. V případě, že v uvedené době splatnosti nebude připsána platba na účet dodavatele, prodejce může takovou objednávku stornovat pro nesplnění povinností kupujícího uhradit zálohu nebo neuhrazení platby předem.
 5. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslaná na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslaná na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací, v jakém rozsahu je objednávka potvrzená. Elektronická zpráva prodávajícího, kterou se objednávka kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje, je odmítnutí objednávky kupujícího.
 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část v lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce vykonal tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat, o čemž informuje kupujícího. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávnou resp. neexistující adresu. Pokud kupující zaplatil zálohu, tuto je mu prodávající v případě zrušení a nebo stornování objednávky povinen vrátit do 14 dnů.
 7. V případě, že kupující vykoná rezervaci zboží, v takovém případě nevzniká závazná objednávka ani návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající oznámí kupujícímu možnost převzetí si rezervovaného zboží, přičemž tato rezervace je platná 3 pracovní dny a tato začíná plynout od tohoto oznámení prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy a pokud nebude v uvedené lhůtě převzata, rezervace zaniká. Kupující má možnost modifikovat jakékoliv položky rezervace nebo je odmítnout a to i z části. V tomto případě přechází vlastnické právo na kupujícího okamžikem zaplacení za zboží a smlouva vzniká až samotným nákupem v prodejně prodávajícího.

ČLÁNEK IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  • Platbou na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží),
  • platbou na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet,
  • platbou prostřednictvím platební brány Stripe.
 2. Dárkový poukaz představuje předplacenou částku peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu. Datum platnosti poukazu je uvedeno přímo na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.
 3. Doplatky pro jednotlivé možnosti platby jsou uvedeny v článku VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnost slevy:
  • slevu na základě opakovaných nákupů,
  • slevu na základě uplatnění jednorázového slevového kupónu.
 5. Poskytované slevy nelze sčítat.

ČLÁNEK V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem, bude expedováno v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod k používání zboží a případně další dokumenty od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, kam je zboží dodáváno.
 6. Prodávající zajišťuje dopravu zboží k kupujícímu prostřednictvím:
  • Kurýrní společnosti GLS, se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
  • Slovenské pošty, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
  • Zásilkovny / Packeta Slovakia s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

ČLÁNEK VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti platby

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravné účtujeme:
  • při dopravě přes Zásilkovnu / Packeta s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 90 Kč
  • při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 119 Kč
 2. V případě platby na dobírku (platba je provedena při přebírání od kurýra):
  • při dopravě přes Zásilkovnu / Packeta s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 115 Kč
  • při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 144 Kč
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb a také na cenách za tyto služby.
 4. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu, a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

ČLÁNEK VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

ČLÁNEK VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

ČLÁNEK IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovny prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se uplatňuje odstavec 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat na poštovní přepravu nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva je možné uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvalém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu se všechou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu s zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§ 10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, pro korektní vyplnění formuláře je nutné uvést údaje s označením „ * “ – hvězdička.
 3. Neposílejte nám zboží na dobírku, zásilka nebude přijata.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí uhrazenou částku za zboží/služby včetně nákladů na dopravu dle §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb. a nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, ale nemusí vrátit peníze dříve, než mu bude doručeno zboží, nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby vymezené v §7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Sb. Poznámka k bodu 6: mezi toto zboží patří například zboží vyrobené na základě požadavků spotřebitele, zboží, které není možné z hygienických důvodů vrátit, pokud bylo zabalené a tento obal byl porušen a podobně, přičemž aktuální znění je k dispozici v platném zákoně uvedeném v tomto bodě.
 7. Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebného pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

ČLÁNEK X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany jsou považováni prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  • převzít objednané zboží, což nezasahuje právo odstoupit od smlouvy,
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu za zboží nebo službu,
  • zkontrolovat nedotčenost obalu a případně i samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  • zajistit, aby nabízené zboží splňovalo právní předpisy platné na Slovensku,
  • spolu se zbožím nebo později zaslat zákazníkovi všechny dokumenty týkající se zboží, jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze.

ČLÁNEK XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona č. 18/2018 Sb.
 3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost vůči osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezená podle ust. § 19 a následujících zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  1. Právo na informace, které je plněno tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  2. Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby - § 21 zákona spočívá ve vašem právu dožadovat se sdělení, jakým způsobem a na jaké účely jsou vaše údaje zpracovávány, přičemž tuto žádost můžete adresovat na kontaktní e-mail,
  3. Právo na opravu osobních údajů - § 22 zákona vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
  4. Právo na vymazání osobních údajů - § 23 zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby prodávající dále zpracovával osobní údaje,
  5. Právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem,
  6. Právo námitky proti zpracování osobních údajů - § 27 zákona,
  7. Právo na přenositelnost osobních údajů,
  8. Právo podat podnět na dozorový orgán ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům.
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu pro doručení, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu – údaje, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřizování objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy a účtování v účetnictví.
 6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Group a.s. se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 078 22 774, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovával jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Za účelem tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.
 7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o tom, kolik času strávíte prohlížením těchto stránek, a informace o tom, odkud na nás přicházíte a jaký obsah procházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a používají se také k měření návštěvnosti stránek a přizpůsobení zobrazení stránek. Díky těmto souborům vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 8. Stránka zpracovává tzv. technické cookies, které jsou nezbytné pro řádnou funkčnost stránky, preferenční cookies, které obsahují informace např. o vašem nastaveném jazyce a měně, dále analytické cookies, které nám pomáhají porozumět vašemu chování na stránce, a také reklamní cookies, které nám pomáhají udržovat přehled o vašich zájmech. Poslední tři typy cookies můžete odmítnout.
 9. Soubory cookie si můžete kdykoli smazat nebo jejich sběr nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče, stejně jako na našich internetových stránkách.
 10. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 11. Osobní údaje pro e-mailový marketing v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 12. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, po jehož obdržení vaše osobní údaje. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud si kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), pokud si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal v určené lhůtě na odběr. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm. a), podle kterého je kupující povinný převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, stejně jako všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky. Zároveň má právo požadovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatnit právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

ČLÁNEK XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a ty jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační podmínky.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a Reklamační podmínky jsou kupujícím k dispozici ke zhlédnutí v sídle společnosti a jsou také zveřejněny na internetových stránkách e-shopu.
 6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo si myslí, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel podle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách a jejich nedělitelných součástech (přílohách) se řídí příslušnými ustanoveními zejména Zákona č. 40/1964 Sb., Zákona č. 250/2007 Sb., Zákona č. 102/2014 Sb., Zákona č. 18/2018 Sb., Zákona č. 22/2004 Sb. a Zákona č. 513/1991 Sb.
 8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím za jiných podmínek mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
 9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedělitelných součástí nabývají platnosti a účinnosti k 1.únoru 2022.